Algemene Voorwaarden Thaly Safetyshop

1.0 Algemeen
1.1 Thaly Safety Shop, hierna te noemen Thaly, is ingeschreven bij de K.v.K. Leiden nr. 28102278. Gevestigd aan de Rooseveltstraat 12, 2321 BM Leiden
1.2 Thaly is Totaalleverancier van Persoonlijke Beschermingsmiddelen.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen die Thaly aan consumenten en bedrijven doet. Een ieder die een bestelling bij Thaly plaatst accepteert daarmee ook deze voorwaarden.

2.0 Prijzen
2.1 De verkoop prijzen welke op de websites van Thaly luiden in euro’s, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief BTW, exclusief verpakkings- en transportkosten en exclusief eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de (deel-) levering één of meerdere prijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen van goederen, materiaal- of onderdelen prijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen e.d. stijgen, heeft leverancier het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen

3.0 Bestellen en levering
3.1 Leveringen binnen Nederland zijn Franco huis, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Leveringen worden gedaan via DHL.
3.3 Producten die Thaly op voorraad heeft, worden binnen 2 werkdagen geleverd. Indien een product niet op voorraad is, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.
3.4 Leveringen kunnen door onvoorziende omstandigheden er langer over doen om de koper te bereiken. Thaly is niet aansprakelijk voor eventuele schade, welke wordt geleden door een verlate levering.
3.5Thaly is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke is ontstaan tijdens de verzending.

4.0 Betaling
4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling middels storting of overmaking op een door Thaly aangewezen bank- of girorekening, binnen de termijn als op de factuur gesteld. De op bank- of girorekeningafschrift van Thaly aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

5.0 Rente en kosten
5.1 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de klant van rechtswege in verzuim en is Thaly gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
5.2 Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de klant is klant, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door niet betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan Thaly verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente,door de klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 en zijn verschuldigd in ieder geval waarin Thaly voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door de klant van de buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk hebben gemaakt.

6.0 Afkoelingsperiode, niet goed geld terug.
6.1 Na ontvangst van het product heeft de klant een afkoelingsperiode van zeven dagen om zonder opgave van reden het product te retourneren. Daarbij draagt de klant zelf de kosten van retourzending, met uitzondering op een terecht beroep op de niet goed geld terug regeling. Retourzendingen moeten aangetekend gebeuren en kan uitsluitend naar: Thaly, Rooseveltstraat 12, 2321 BM Leiden. Thaly zal in geval van ontbinding, binnen veertien dagen na de ontvangstdatum het betaalde bedrag terugbetalen. (geldt uitsluitend voor webwinkel verkopen aan particulieren)
6.2 Thaly betaald het volledige aankoop bedrag terug als binnen dertig dagen na levering blijkt, dat de producten niet goed zijn of niet overeenkomen met de bestelde producten. De klant kan Thaly verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.
6.3 Alle retourbetalingen vinden zo spoedig mogelijk plaats en in ieder geval binnen veertien dagen nadat de klant zijn klacht schriftelijk kenbaar heeft gemaakt en Thaly het retour gezonden product heeft kunnen onderzoeken.
6.4 De klant is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het product, daarvan melding te doen bij Thaly. De klant zal het ontvangen product direct na melding en voor eigen rekening retour zenden.
6.5 De klant is eigenaar van het product, zodra de desbetreffende rekening is voldaan. Als de klant in gebreke blijft met betalen, zullen er verdere stappen worden ondernomen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de consument. Ook incasso kosten zullen op de consument worden verhaald.
6.6 Bestelartikelen, artikelen met bedrukking of speciaal voor de klant bewerkte of bestelde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

7.0 Reactietermijn
7.1 De klant kan een klacht over het ontvangen product uiterlijk dertig dagen na levering schriftelijk bij Thaly kenbaar maken.

8 .0 Garantie en reparatie
8 .1 Voor alle producten geld de garantie die door de desbetreffende fabrikant is vastgesteld. Deze garantie tast uw rechten, die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
8.2 Producten die binnen de garantieperiode defect raken zullen door de fabrikant kosteloos worden gerepareerd.
8.3 Producten die buiten de garantieperiode defect raken zullen door de fabrikant niet kosteloos worden gerepareerd.
8.4 Gemiddeld dient de klant rekening te houden met een reparatieperiode van drie tot vijf weken.
8.5 De garantie geldt niet indien:
- de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de klant en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
- de klant en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;
- de klant niet, niet tijdig behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met ons voortvloeit.

9.0 KLACHTEN
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Thaly serieus in behandeling worden genomen.
9.2 De klant dient een klacht schriftelijk (via brief, fax of mail) kenbaar te maken bij Thaly.
9.3 Thaly binnen 10 dagen de klacht trachten op te lossen. Thaly zal de klant hierover schriftelijk berichten.

10.0 PRIVACY
10.1 Thaly zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
10.2 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de klant is het door Thaly kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen.
10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de klant invult in het bestelformulier wanneer de klant een product bestelt of hebt besteld.
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Thaly waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent de klant uitdrukkelijke toestemming aan Thaly voor het doen van aan de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen.
10.5 Indien de klant geen prijs stelt op het door of namens Thaly doen van aan de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen, kan de klant dit schriftelijk (via , brief, fax of e-mail) aan Thaly laten weten. Thaly zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede de persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Thaly).
10.6 De klant kan haar persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief, fax of e-mail) verzoek hiertoe aan Thaly te richten. Thaly zal de klant dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van de bij Thaly aanwezige persoonsgegevens. Indien de klant van mening is, dat haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient de klant dit schriftelijk aan Thaly te melden, waarbij de klant aangeeft dat haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien de klant wenst, dat haar persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft zij in haar bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Thaly zal in alle gevallen de instructies van de klant onmiddellijk opvolgen, tenzij Thaly hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Thaly de betreffende persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen.

11 .0 Diversen
11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Thaly is Nederlands Recht van toepassing.
11.2 Thaly is niet aansprakelijk voor vertraging of beschadiging van de levering, die niet zijn toe te rekenen aan Thaly.
11.3 Onder overmacht wordt verstaan; het onvoorzien niet of niet tijdig aanleveren van producten door leveranciers dan wel andere toeleveranciers van Thaly, een algemeen tekort aan producten, benodigde zaken en diensten en algemene vervoersproblemen.
11.4 Thaly behoudt zich het recht voor bovengenoemde voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen zonder voorafgaande aankondiging.

Leiden, januari 2014